Mersan Kasa

K.V.K.K.  MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) md. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları; müşterilerimizin ve web-sitemizi kullanan, KVKK’nın md.3’deki tanım gereği sadece gerçek kişi olan 3. kişilerin dikkatine sunar. (MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.) 6698 sayılı Kanun uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. tarafından elde edilmiş/edilecek ya da paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. tarafından işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir.

 

  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hk. Kanun, 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hk. Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi; MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti.’dan talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verileriniz MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. tarafından işlenmektedir.

 

  MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor? MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 

  - Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

  - İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

  - Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

  - Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

  - Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

  - Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

  - Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

  - Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

  - Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

  - Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

  - Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

 

  İşbu Web sitesinden işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. tarafından işlenmektedir.

 

  İşbu Web sitesi ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır. Web sitemizden kredi kartı ile alışveriş yapan müşterilerimiz, IYZICO SANAL POS’unu kullanmak suretiyle; kişisel verilerini IYZICO ile paylaşmaya ve MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. tarafından işlenmesine rıza göstermiş sayılır. Bu bakımından, kredi kartı ile alışveriş yapmadan önce İyzico Gizlilik sayfasının okunup, incelenmesi gerekir. İşbu Web sitesi günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. İşbu Web sitesi, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. İşbu Web sitesi, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. İşlenen kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla aktarılabileceği kişi ya da kuruluşlar Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (Adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. tarafından hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. Kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. ile paylaşılan kişisel veriler, MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. gözetimi ve kontrolü altındadır. MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

 

  Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız. İnternet sitemiz MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti.'ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Bu bağlantıların internet sitemizde yer alması, bizim bu siteler ile herhangi bir bağımız bulunduğu anlamına gelmez. MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. işbu internet sitelerinin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Bu diğer internet siteleri kullanıcıların bilgisayarına kendi çerezlerini yükleyebilir ve bilgi toplayabilirler. Diğer internet siteleri kendi gizlilik ve kullanım sözleşmelerine sahiptir ve kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgileri farklı amaçlar için kullanabilirler. MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti.'ın tavsiyesi diğer internet sitelerini kullanmadan önce kullanıcıların sözleşmelerini okumalarıdır. Söz konusu siteler de, sizin kişisel bilgilerinizi toplayıp, işleyebilir. Bu gibi durumlarda; MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. kendi dışındaki web sitelerinin sizin kişisel verilerinizi edinip, işlemesinden dolayı herhangi bir sorumluğu bulunmamaktadır. Bu amaçla, sizin; ilgili web sitelerinin gizlilik ve kişisel verilerin korunması ile ilgili sayfalarını okumanız gerekmektedir.

 

  Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti.’ın Merkez Birimleri, Şubeleri, internet şubesi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir. KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı md. 28’de öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, anılan Kanun’un md. 11 kapsamında sahip olunan haklar: KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; İşlenip işlenmediğini öğrenme, İşlenmişse bilgi talep etme, İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK md. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti.’a başvurarak kişisel verilerinizle ilgili bu bilgileri almaya hak ve yetkimiz olduğunuz hatırlatırız.

 

  Bu taleplerinizin yerine getirilmesini teminen, MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. tarafından yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı md. 13’de belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

 

  2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. Şti. olarak verdiğimiz tüm hizmetler bakımından, kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. www.mersankasa.com ve shop.mersankasa.com alan adlı internet sitesi üzerinden tüm MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti ürünlerini uygun fiyatlı olarak sunmakta olup, kurulduğu ilk günden bugüne kadar müşteri memnuniyeti odaklı çalışarak teknoloji ile birlikte değişen ve gelişen iş dünyasının ihtiyaçlarına çözümler sunmaktadır.

 

  Siz değerli müşterilerimize MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. olarak www.mersankasa.com alan adlı internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde sunulması maksadıyla, MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. tarafından müşterilere ve müşterilerin hizmet verdiği ve/veya ürün sağladığı üçüncü kişilere ilişkin kişisel verilerin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilir. Bu kapsamda, paylaştığınız kişisel veriler, mevzuata uygun şekilde, faaliyet konumuz ve hizmet amaçlarımızla bağlantılı ve de ölçülü olarak işlenebilecek, gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarılabilecek ve mevzuata uygun süreler boyunca saklanabilecektir. Kişisel verilerin işlenmesi bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu, MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti.’dir. Bu metin, siz değerli müşterilerimizi, www.mersankasa.com alan adlı internet sitesi üzerinden yürüttüğümüz faaliyetlere ilişkin olarak topladığımız kişisel veriler kapsamında bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuş olup yürürlükteki mevzuata ve MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti.’nin uygulamalarına göre gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir. Metnin son haline www.mersankasa.com alan adlı internet sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

 

  Kişisel Veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler www.mersankasa.com alan adlı internet sitesi üzerinden verdiği hizmet kapsamında müşterilerinin bazı ticari, hukuki ve/veya şirket verilerine erişebilmektedir. Bu veriler, KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanmadığından bu Aydınlatma Metni’nin kapsamı dışındadır. MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. tarafından; kullanıcılara ve/veya ziyaretçilere ait e-posta adresi, isim ve soy isim, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, ev veya iş adresi ya da telefon numarası gibi kişisel bilgiler; ayrıca kullanıcıların sektör bilgileri ve internet sitesi üzerinden konum bilgisi işlenmektedir. Üyelik sözleşmemiz kapsamında siz değerli üyelerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak, siparişleriniz ile ilgili yaşadığınız sorunları çözebilmek ve faaliyet gösterdiğiniz sektör bakımından ilgilenebileceğiniz ürünler, kampanyalar ve anket çalışmaları hakkında bilgilendirme yapabilmek adına MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti.’ne iletmiş olduğunuz kişisel veriler CRM veri tabanına saklanacaktır. MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. bu bilgilere ek olarak, kullanıcıların kimliklerini tespit etmeksizin www.mersankasa.com alan adlı internet sitesi üzerinden kullanıcılarının etkileşimleri hakkında; yönlendirilen internet sitesi, arama motoru ve anahtar sözcük bilgileri, kullanıcılar tarafından görüntülenen sayfalar ve görüntülenme süreleri ile kullanıcıların internet sitesinde yaptıkları diğer iş ve işlemler ile kullanıcının tarayıcısı ve/veya erişim için kullandığı cihaza ilişkin bilgiler gibi ek bilgiler toplamaktadır. MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. bu bilgileri internet sitesi kullanımını analiz etmek kullanıcılara destek hizmetleri sunmak için kullanmaktadır. MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. ayrıca, www.mersankasa.com alan adlı internet sitesi üzerinden üye olabileceğiniz bir bülten ile e-posta bilgilerinize, e-postaları alıp almadığınıza, e-postanın açılıp açılmadığına, açıldı ise e-posta içindeki hangi bağlantıları tıkladığınıza ilişkin internet işaretleri, özelleştirilmiş bağlantılar ve/veya benzer teknolojiler kullanarak kişisel verilerinizi işlemektedir. MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. ile www.mersankasa.com bağlantısı üzerindeki “İletişim Formu”nu doldurarak iletişim kurabilirsiniz. Bu kapsamda, belirtilen bağlantıda yer alan form üzerinden sağlayacağınız bilgi ve veriler de MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. tarafından işlenecek ve işlenme amacıyla orantılı bir süre boyunca muhafaza edilecektir.

 

  MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. sahibi olduğu www.mersankasa.com alan adlı internet sitesi için “tanımlama bilgileri” (“Çerez” veya “Cookie”) kullanmaktadır. Çerezler, internet sayfası sunucuları tarafından sabit diskinize yerleştirilen küçük metin dosyaları ve tanımlama bilgisini size gönderen internet sunucusu tarafından daha sonra okunabilecek ve ilgili internet sitesine erişiminizi özelleştirmek, bir sonraki ziyaretinizde aynı bilgileri tekraren girme gerekliliğini ortadan kaldırarak kullanıcılara zaman kazandırmak ve tercihlerinize ilişkin bilgileri bilgisayarınızda depolamak amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler, kullanıcılar tarafından kolaylıkla kaldırılmakta veya reddedilebilmektedir. Bununla birlikte, Çerezleri kaldırmanız veya reddetmeniz halinde internet sitelerinden sunulan hizmetlerin tamamına veya internet sitelerin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz. MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. www.mersankasa.com alan adlı internet sitelerinde Çerez kullanımı bulunduğunu, bu Çerezlerin ihtiyaçlarınızı tanımlayarak sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, kullanıcıların internet sitelerinden daha kolay ve etkili şekilde faydalanabilmesi amaçlarıyla kullanıldığını, Çerezler vasıtasıyla elde edilecek yukarıda sayılan verilerin işleneceğini ve üçüncü kişilere aktarılabileceğini ve güvenli olarak saklanacağını belirtmek isteriz. Bu kapsamda, Çerez kullanımına onayınızın bulunmaması durumunda internet sitemizi kullanmamanızı rica ederiz. Özel nitelikli kişisel veriler, ilgili kişinin aydınlatılmış açık rızası olmaksızın MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. tarafından işlenmemektedir. Kişisel veriler, çevrimiçi veya çevrimdışı vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılan süre boyunca, ilgili kişinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlük tarihinden önce verdiği rıza veya yürürlük tarihinden sonra verdiği açık rıza veyahut da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen kural ve koşullar çerçevesinde işlenmektedir.

 

  2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Müşterilerimizin ve müşterilerimizin hizmet verdiği ve/veya ürün sağladığı üçüncü kişilere ilişkin kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kurulu karar ve rehberlerinde öngörülen kural ve koşullara uygun olarak işlenmektedir.

 

  MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. faaliyetleri çerçevesinde, kişisel verileri, söz konusu faaliyetleri sürdürmek, müşterilerine daha iyi hizmet vermek, verdiği hizmetin kalitesini ölçmek ve geliştirmek, müşterilerinin ve çalışanlarının tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, iletişim sağlamak, yürürlükteki mevzuata uygun davranmak, elektronik posta ile bülten göndermek ve bildirimlerde bulunmak amaçlarıyla yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işlenmektedir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz; Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun şekilde, Doğru ve güncel olarak, Belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Toplanan kişisel veriler, www.mersankasa.com alan adlı internet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli faaliyet ve çalışmaların yürütülmesi, hizmetlerimizin siz müşterilerimizin ve internet sitemizin kullanıcılarının ihtiyaçlarını ve kullanım alışkanlıklarını karşılayacak şekilde sunulabilmesi, MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti.’nin stratejilerini belirlenmesi ve analiz edilmesi, sizlerle MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. arasındaki hukuki ve mali süreçler de dahil olmak üzere tüm süreçlerin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülebilmesinin temini amaçlarıyla, toplanma amaçları ile ilişkili olarak kullanılacak, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanacak, yürürlükteki mevzuatta belirtilen kuralları ve de istisnaları aşar şekilde işlenmeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, yürürlükteki diğer mevzuattan doğan saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

  3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti.’nin www.mersankasa.com alan adlı internet sitesi üzerinden verilen hizmetler kapsamında toplanan kişisel veriler, prensip olarak, üçüncü kişilere herhangi bir meşru amaç olmaksızın aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, kişisel veriler MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti. tarafından, verdiği hizmetler kapsamında yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini de almak sureti ile kişisel verileri, yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere, iş ortaklarına, ifa yardımcılarına, ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlara ve sunulan hizmetler ve de faaliyet amacı doğrultusunda ya da ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda düzenleyici, denetleyici Kurumlara ve de resmi mercilere aktarılabilecektir. 4. Kişisel Verilere İlişkin Haklar Kişisel verilerin işlenmesi bakımından, yürürlükteki mevzuattaki tanım uyarınca veri sorumlusu, MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti.’dir. İlgili kişiler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinin yalnızca otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmek suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde söz konusu zararın giderilmesini talep etme hakları mevcuttur. Bu haklarınızı,MERSAN Kasa Karoser San.Tic.Ltd.Şti.’ne ait olan internet sitesinde KVKK Başvuru Formu bağlantısında bulunan Başvuru Formu’na adınız ve soyadınız ve de imzanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz, bildirime esas elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile eklemek sureti ile başvuruda bulunabilirsiniz. İlgili kişi veya temsile yetkili vekili tarafından yapılacak başvuru, MERSAN Kasa Karoser San.Tic.